A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 29 Април 2015  92

ЗАПОВЕД

№ 167/28.04.2015 г.

Въз основа на влязло в законна сила решение № Е 998/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията, виза за проектиране от 05.11.2014 г. на главен архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на ЕЛВИРА НЕДКОВА ХУМЧЕВА, ЕГН ********** и постоянен адрес: ***********, общ. ***********, гр. **********, ул. ********* № ********, ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.) към офис № 7 (към входа на съществуваща аптека) от западната страна на обект „Административна сграда – Стария съвет”, построена в поземлен имот с идентификатор 31111.35.410 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ І-1342-за административни нужди, кв. 133 по ПУП на гр. Златоград, съгласно виза за проектиране от 05.11.2014 г.
Правото на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди върху общинска земя е придобито, съгласно договор от 01.07.1999 г. за покупко-продажба на недвижим имот: офис №7, находящ се в обект „Административна сграда – Стария съвет”, построена в поземлен имот с идентификатор 31111.35.410 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ І-1342-за административни нужди, кв. 133 по ПУП на гр. Златоград.
Община Златоград е собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.35.410 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ І-1342-за административни нужди, кв. 133 по ПУП на гр. Златоград, при граници: ПИ 31111.35.395; ПИ 31111.35.433; ПИ 31111.35.386 и ПИ 31111.35.442, по документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 1172/04.02.2015 г., вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 45/09.02.2015 г., том І-33, партида 5148.
ІІ. Правото на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.) към офис № 7 (към входа на съществуваща аптека) от западната страна на обект „Административна сграда – Стария съвет” се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпеното право на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.), съгласно Решение № Е 998 от 25.03.2015 г., в размер на 609,50 лв. (шестстотин и девет лева и петдесет стотинки), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената за отстъпване право на пристрояване, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 12,19 лв. (дванадесет лева и деветнадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,44 лв. (два лева и четиридесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 12,19 лв. (дванадесет лева и деветнадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,44 лв. (два лева и четиридесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Елвира Недкова Хумчева и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Елвира Недкова Хумчева, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт.1 до подт. 5 вкл., на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Таксата на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ.,т.2 „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева)” да се внесе от Премателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди. Ако плащането не се извърши от Приемателя в определения срок, счита се, че е се отказал от сделката, преписката се прекратява. Всички разходи, извършени по преписката са за сметката на Приемателя.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития