A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 22 Януари 2015  82

ЗАПОВЕД
№ 25/22.01. 2015 г.

Във връзка със Заповед № 268/04.08.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за определяне на спечелилия на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир, по акт за публична общинска собственост № 526/21.04.2008 г. и въз основа на протокол от 30.07.2014г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, и след като установих, че не е сключен договор за наем , в 3-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, с участника се класирал на първо място и определен за спечелил търга, като считам, че участникът, определен за спечелил търга е се отказал да сключи договор за наем, на основание чл. 67, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: МЕХМЕД ДЖЕМИЛОВ МЕСТАНОВ с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *********, *********, *******, ******** ****, притежаващ лична карта № *********, издадена на ******** от *******, предложил втора, след най – висока, по размер цена, съгласно протокол от 30.07.2014 г. на комисията, назначена със заповед № 129/27.06.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за спечелил публично оповестения търг за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир, по акт за публична общинска собственост № 526/21.04.2008, при следните условия:
1. Предложената месечна наемна цена за обекта в размер на 208,28 лв. (двеста и осем лева и двадесет и осем стотинки), без ДДС. Върху предложената месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – за търговска дейност.
4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на определен за спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, определен за спечелилия търга участник не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа, преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития