A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 09 Януари 2015  76

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

Днес 09.01.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. )ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1


СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение

Изготвяне на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.27.116 с обща площ от 751,8 кв.м., в местност „Ю.Колиба (Въпа), по кадастрална карта (КК) на Златоград, за промяна промяна предназначението и урегулирането му, като се обособят два имота: УПИ - за параклис „Света Екатерина” с площ 370 кв.м. и УПИ - за паркинг с площ 381,80 кв.м.


Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.27.116 по кадастрална карта (КК) на Златоград с площ от 751,8 кв.м. е общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 662/06.12.2010г., вписан с вх. Рег.№ 463/08.12.2010г., том ІІ-109, дело № 278 от 08.12.2010г., с начин на трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: Ливада.
Целта на изготвянето на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот 31111.27.116 е промяна предназначението и урегулирането му, като се обособят следните два имота:

1. УПИ - за параклис „Света Екатерина” с площ 370 кв.м.
2. УПИ - за паркинг с площ 381,80 кв.м.


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития