A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Ноември 2014  30

Препис


ЗАПОВЕД


508/19.11. 2014 г.   


Във връзка със Заповед № 420/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № E 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.52  по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бахчата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 737/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 401,  том ІІ – 105, дело № 290, партида: 2466, и въз основа на протокол №2 от 12.11.2014 г. на комисията, назначена със 420/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

                                       

                                         ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ: ДАНЧО ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН ***********, адрес: гр. *********, ул. „********” № **** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.52  по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бахчата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 737/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 401,  том ІІ – 105, дело № 290, партида: 2466 и за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.11.52  по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бахчата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 737/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 401,  том ІІ – 105, дело № 290, партида: 2466. Границите на ПИ 31111.11.52 по КК на гр. Златоград, са: 31111.36.371; 31111.36.90; 31111.11.51 и 31111.11.54.

ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните тръжни условия:  1. Достигнатата тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.11.52  по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра) е в размер на 2090,00 лв. (две хиляди и деветдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

  2. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба  № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 41,80 лв. (четиридесет и един лев и осемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,36 лв. (осем лева и тридесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  3. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота в размер на 41,80 лв. (четиридесет и един лев и осемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,36 лв. (осем лева и тридесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  6. Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).


ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд  Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития