A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 13 Януари 2015  80

ЗАПОВЕД
№ 15 /12.01.2015 г.

Във връзка със Заповед № 547/02.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 851/29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м., находящо се в сграда “Клуб Нов Квартал”, парцел „Магазин”, кв. 27, с. Старцево, Община Златоград, по акт за частна общинска собственост № 21/16.11.1998 г.и въз основа на протокол от 07.01.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „АНИ – КАМЕН БОДУРОВ”, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: ***********, **************, ул. ********* № ****, представляван от Камен Руменов Бодуров, ЕГН **********, л. к. № *********, издадена на ************* МВР – ******, с постоянен адрес: ***********, **************, ул. ********* № ****, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 547/02.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м., находящо се в сграда “Клуб Нов Квартал”, парцел „Магазин”, кв. 27, с. Старцево, Община Златоград, по акт за частна общинска собственост № 21/16.11.1998 г, при следните условия:
1. Месечната наемна цена за обекта в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – за кафе-аперитив.
4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития