A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 29 Януари 2015  77

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


Днес 29.01.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. )

                                                                 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1


СЪОБЩАВА

за инвестиционно намерение„Реконструкция на бул. „България” в участъка от о.т. 406 до о.т. 813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг, гр. Златоград”


Инвестиционното предложение представлява продължение на изпълняваната през последните години политика на Община Златоград, за осигуряване на безопасно и бързо преминаване на увеличения пътникопоток, вследствие на откриването на ГП „Златоград – Термес-Ксанти”.

Инвестиционното намерение предвижда реконструкция на бул. „България” в участък от о.т 460 до о.т. 813 , чрез трансформиране на съществуващо триклонно кръстовище в кръгово с разширяване и благоустрояване на съществуващ прилежащ паркинг.

С оглед осигуряване изпълнението на строежа, съгласно всички нормативни изисквания и привеждане на кръстовището в съвременен, естетичен и европейски вид, проектните дейности предвиждат реализацията на отводнителни системи, постигане на нормативна осветеност, както и реализиране на напоителна система за новообособените площи за зелени и цветни алеи.

Инвестиционното намерение не предвижда мащабно ново строителство, а реконструкция на съществуваща пътна инфраструктура, която ще окаже краткотрайно и незначително по своя харктер въздействие върху околната среда, ограничено само по време на строителството.

След реализация на инвестиционното намерение ще се постигне  по-безопасно и по-бързо преминаване на пътникопотока към РГърция, от една страна и от друга благоустрояването на пътния участък, ще допринесе за намаляване на запрашаемостта на въздуха и подобряване на качеството му в централната градска част на град Златоград.


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :

РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16

Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития