A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 11 Декември 2014  25

ЗАПОВЕД
№559/09.12.2014 г.

След като подробно се запознах с представен протокол №2 от 02.12.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 465/23.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.139 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 170 кв.м. (три хиляди сто и седемдесет квадратни метра), находящ се в местността „Дюзенлика”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 1026/11.12.2013 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 663/13.12.2013г, том ІІІ – 123, дело № 438, партида: 4559, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му: постъпило възражение с вх. № 94-00-4063/01.12.2014 г. от Милена Ханева Мангарудова и Любомир Илиев Семерджиев за спиране на процедурата и на основание чл. 56 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

НАРЕЖДАМ:

І. Внесените документи - предложения за участие в публично оповестения търг, от участниците в търга, да им бъдат върнати от председателя на комисията, което да бъде удостоверено с протокол.
ІІ. Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да им бъдат възстановени.
ІІІ. Разходите, направени от участниците за закупуване на тръжни документации, да им бъдат възстановени.
ІV. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития