A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 28 Януари 2015  91

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:
С решение № Е 922 от 21.01.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на поземлен имот с № 008256, местност “Балали”, землище на с.Старцево, Община Златоград с площ 2 361 м2, както и при необходимост изготвянето на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура и е одобрено задание за допускане за допускане на ПУП-ПРЗ.
Възложителят Хайреддин Рамадан Хатин иска да се промени предназначението на поземлен имот (ПИ) с номер 008256, местност “Балали”, землище с.Старцево, като от земеделски стане за вилно застрояване.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития