A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 26 Май 2015  99

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

Днес 26.05.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. )

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1

СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение

Изготвяне на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.18.98, от начин на трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Ливада” в урегулирането му като „Разширение за гробищен парк” към УПИ I – гробищен терен.
Поземлен имот с идентификатор 31111.18.98 е с обща площ от 7750 кв.м. Собственост на Община Златоград, съгласно акт № 127 от 17.05.2012 г. и има следните граници :
- на север граничи с имот ПИ 31111.36.378 - частна собственост, урбанизирана територия;
- на изток и на юг граничи с имот ПИ 31111.18.114 – държавна частна собственост, вид територия – горска, начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”;
- на запад – граничи с два имота – ПИ 31111.36.322 и ПИ 31111.36.377 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „урбанизирана територия за гробищен терен” .

Целта на изготвянето на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот 31111.18.98 с площ от 7550 кв. м. е промяна предназначението и урегулирането му като разширение към УПИ I „урбанизирана територия за гробищен терен” с площ 25 190 кв. м.
С промяна на предназначението на поземлен имот 31111.18.98, общата площ на съществуващия гробищния парк ще се увеличи с 7 550 кв. м. и ще стане общо 32 740 кв. м.
С разширението и благоустрояването на гробищния парк ще се осигурят приблизително 2500 нови гробни места.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития