A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 07 Януари 2015  75

Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на „Преустройство на съществуваща базова станция № 3172” с местоположение в Поземлен имот с № 010010, подотдел 181 „б” и „д” в землището на с. Долен, Община Златоград.

Писмени становища, мнения и/или възражения, свързани с инвестиционното намерение могат да се подават до Директора на РИОСВ гр. Смолян на следния адрес – гр. Смолян - 4700, ул. „Дичо Петров” № 16.

Приложения:
Обява до заинтересованите лица и общественост, Уведомление до Кмета на Община Златоград, Информация за инвестиционното намерение‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития