A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Ноември 2014  28

Препис


ЗАПОВЕД


 


515/20.11. 2014 г.   


Във връзка със Заповед № 422/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.23.233  по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета) , по акт за частна общинска собственост № 1084/18.06.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 294,  том ІІ – 13, дело № 114, партида: 2650, и въз основа на протокол № 8 от 13.11.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 422/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,                                         

                                        

ЗАПОВЯДВАМ:


І. АЛБЕНА ЯНКОВА ХАДЖИЕВА, ЕГН **********, адрес: гр. Златоград, ул. „**************” № **** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.23.233  по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 1084/18.06.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 294,  том ІІ – 13, дело № 114, партида: 2650 и за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.23.233  по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 1084/18.06.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 294,  том ІІ – 13, дело № 114, партида: 2650. Границите на ПИ 31111.23.233 по КК на гр. Златоград са: ПИ 31111.23.128; ПИ 31111.25.29; ПИ 31111.23.59.

Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:  1. Предложената тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.23.233  по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета) е в размер на 745,00 лв. (седемстотин четиридесет и пет лева). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.

  2. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба  № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 14,90 лв. (четиринадесет лева и деветдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,98 лв. (два лева и деветдесет и осем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  3. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 14,90 лв. (четиринадесет лева и деветдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,98 лв. (два лева и деветдесет и осем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

  6. Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).


ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд  Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)


Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития