A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 15 Януари 2015  105

СЪОБЩЕНИЕ № 7
Гр.Златоград, 15.01.2015 г.

Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учередяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград ”, за който със Заповед № 93 от 25.03.2010г. на Кмета на Община Златоград е одобрен ПУП-ПП (подробен устройствен план- парцеларен план) и с Решение № КЗЗ-5/15.10.2009 г. на Комисията за земеделски земи към Министерството на Земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране на топлопровода, на основаниe чл.210, ал. 3, изречение първо от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във вр. с § 4, ал.1 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ и чл.61, ал.3, предложение 1-во от АПК, обявява на заинтересованите лица:
1. Иван Петров Джерахов, с адрес: р-н 9 „Лозенец”, ул. „Св. Св. Седмочисленици” № 17, гр.София;
2. Християн Петров Джерахов, с адрес: р-н 9 „Лозенец”, ул. „Св. Св. Седмочисленици” № 17, гр.София,
съсобственици в поземлен имот с идентификатор 31111.3.23 по Кадастрална карта (КК) на гр.Златоград, през който имот се предвижда преминаването на топлопровода в участък с дължина 110,5 м с площ на сервитута 330м2, че с Протокол № 11/28.01.2014г. на комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), назначена със Заповед № 39 от 27.01.2014г. на Кмета на Община Златоград е оценена площта на сервитута (ограничението) от 330м2 от ПИ с идентификатор 31111.3.23 по КК на гр.Златоград, за преминаването на топлопровода на стойност 792 лв. (седемстотин деветдесет и два лева). Сумата възлизаща на 792 лв. следва да се заплати еднократно на н-ци на Петър Иванов Джерахов от възложителя на обекта - Община Златоград, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” № 1, представлявана на Кмета на Община Златоград - Мирослав Митков Янчев.
Правото на преминаване се учредява на основание изплатената сума на еднократно обезщетение по влязла в сила оценка, внесена по сметка в търговска банка на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него лице.
Документите по изготвения Протокол № 11/28.01.2014г. на комисията по чл.210 от ЗУТ са на разположение на заинересованите лица в сградата на Общинска Администарция Златоград, с адрес: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” №1, ет.6, ст.№ 5.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 във връзка чл.210 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват постановеното решение в Протокол № 11/28.01.2014г., в 14- дневен срок от обявяване на настоящото съощение, чрез Община Златоград пред Административен съд –Смолян .


ДИРЕКЦИЯ УТ, ИР, О, З и СД
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития