A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД



понеделник, 05 Януари 2015  26

ЗАПОВЕД
№ 592/29.12.2014 г.

Във връзка със Заповед № 511/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 856/12.10.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 420, том ІІ – 109, дело № 297 партида: 3574, и въз основа на протокол № 2 от 17.12.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 511/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ВЕЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ, ЕГН **********, постоянен адрес: ***********, ул. „**********” № **** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 856/12.10.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 420, том ІІ – 109, дело № 297 партида: 3574 и
за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 856/12.10.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 420, том ІІ – 109, дело № 297 партида: 3574. Границите на 31111.19.15 по КК на гр. Златоград са: ПИ 31111.19.103; ПИ 31111.19.16; ПИ 31111.17.78; ПИ 31111.19.14.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1) Предложената тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), е в размер на 515,00 лв. (петстотин и петнадесет лева). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 10,30 лв. (десет лева и тридесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,06 лв. (два лева и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 10,30 лв. (десет лева и тридесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,06 лв. (два лева и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% -8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития