A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 21 Май 2015  87

ЗАПОВЕД

№ 207/19.05.2015г.

Във връзка със Заповед № 146/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 939/12.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 31111.35.201 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 270 кв.м. (двеста и седемдесет квадратни метра), който попада в УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград и въз основа на протокол от 15.05.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „НАДЕЖДА – НАДКА МИХАЙЛОВА”, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. *********, ул. ********* бл. ***, ет. ***, ап. ***, представляван от Надка Емилова Михайлова ЕГН *********, адрес: общ. *********, гр. *********, ул. ********* бл. ***, ет. ***, ап. *** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 146/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 31111.35.201 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 270 кв.м. (двеста и седемдесет квадратни метра), който попада в УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, при следните условия:
1) Предложената месечна наемна цена за павилиона е в размер на 13,00 (тринадесет) лева, без ДДС. Върху предложената месечна наемна цена се начислява ДДС.
2) Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3) Предназначение на павилиона – за битови услуги.
4) Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем павилиона, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение.
Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития