A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 13 Януари 2015  90

ЗАПОВЕД
№ 17/12.01.2015 г.

Във връзка със Заповед № 558/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 999/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 500/04.09.2013г, том ІІ – 200, дело № 339, партида: 4165, и въз основа на протокол № 1 от 08.01.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 558/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ КРУШКОВ, ЕГН *********, адрес: гр. **********, ж. к. „*******”, бл. ****, ет. ***, ап. ****, л. к. № ********, издадена на *********** от **********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 558/09.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 999/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 500/04.09.2013г, том ІІ – 200, дело № 339, партида: 4165 и
за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 999/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 500/04.09.2013г, том ІІ – 200, дело № 339, партида: 4165. Границите на ПИ 31111.14.57 по КК на гр. Златоград, са: 31111.14.59; 31111.14.56; 31111.14.107 и 31111.14.58.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1) Достигнатата тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета) е в размер на 3 896,00 лв. (три хиляди осемстотин деветдесет и шест лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 77,92 лв. (седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 15,58 лв. (петнадесет лева петдесет и осем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота в размер на 77,92 лв. (седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 15,59 лв. (петнадесет лева петдесет и девет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития