A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 22 Юни 2018  96

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г. , изм. И доп.)


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

с адрес на управление Област Смолян, Община Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

СЪОБЩАВА


за следното инвестиционно предложение:

„Благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен”

в обхват на ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Младост” и улица – тупик към УПИ ХV – Здравна служба, кв. 20 в участъка между о.т.121 и о.т. 120 (до изпълнена отводнителна решетка), о.т. 152 и 153 (до изпълнена отводнителна решетка), о.т. 128 (ул. „Младост”) и западната част на УПИ VІІІ – младежки дом, кв. 19 (в който е сградата на кметство с. Долен) по ПУП на с. Долен.


Приложение:
Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития