A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 24 Април 2018  26

ЗАПОВЕД
№ 131/23.04.2018 г.

Във връзка със Заповед №55/21.02.2018 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 693/30.01.2018 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 8 с обща площ 12,66 кв. м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.35.759.1 със ЗП 533 кв. м. – здравно заведение (сграда „Бивша поликлиника” в гр. Златоград), построена в ПИ с идентификатор 31111.35.759 по КККР на гр. Златоград, УПИ І – Болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград; Заповед № 97/02.04.2018 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на гореописания имот; въз основа на доклад от 23.04.2018 г. и протокол от 20.04.2018 г. на комисията, назначена със Заповед №55/21.02.2018 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАДАН” ООД, гр. *********, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, представлявано чрез управителя д-р Мариана Иванова Георгиева, ЕГН: *********, с постоянен адрес обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, вх. ***, ет. ***, ап. *** за спечелило конкурса за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 8 с обща площ 12,66 кв. м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.35.759.1 със ЗП 533 кв. м. – здравно заведение (сграда „Бивша поликлиника” в гр. Златоград), построена в ПИ с идентификатор 31111.35.759 по КККР на гр. Златоград, УПИ І – Болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1349/30.11.2016 г.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената наемна цена за лекарски кабинет № 8 с обща площ 12,66 кв.м. е в размер на 42,66 лв. (четиридесет и два лева и шестдесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху предложената месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение: за кабинет по кожни болести.
Предназначението на кабинета да не се променя през целия срок на договора за наем.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинетите в размер на 500 лв. (петстотин лева), без вкл. ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития