A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 14 Януари 2019  91

ЗАПОВЕД
№ 9/ 14.01.2019 г.

Във връзка със Заповед № 383/03.12.2018 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 848/20.10.2018 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1567/13.08.2018 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 445/14.08.2018 г., акт № 97, том ІІ-126, партида 1771, 1772, 1773, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и въз основа на протокол от 09.01.2019 г. и доклад 09.01.2019 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестения конкурс, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 80, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „ЕМИЛ 616” ЕООД с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. ********** № ****, представлявано от Емил ******** Кильов с ЕГН: **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1567/13.08.2018 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 445/14.08.2018 г., акт № 97, том ІІ-126, партида 1771, 1772, 1773, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и идеен проект в част Архитектурна, представен от участника с предложението му за участие в конкурса.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената месечна офертна цена за отдаване под наем на терена – 90,00 лв. (деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.
2. Предназначение на терена: за поставяне на преместваем обект - павилион за тапицерски услуги.
Предназначението не се променя през целия срок на договора за наем – 10 години.
3. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
4. Павилионът е ситуиран в ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград. Съгласно предложен с оферта идеен проект е със следното оформление:
- Размер - 86,00 кв. м.
- Височина – 3,60 м.
- Конструкцията е метална; фасадите са изолирани с топлоизолация, върху която е сложен пласт бяла мазилка; покривът е с битумно покритие, подходящо на този наклон на ската; козирката е с дъсчена обшивка, с цел доближаване до изгледа на съседните сгради.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязла в сила заповед, спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов конкурс.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития