A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 24 Януари 2019  98

Съобщение по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Голяма река, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”

Съобщение по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Голяма река, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” (обект: „Изграждане на подпорна стена на десен бряг на река Голяма, покрай ул. „Стефан Стамболов”, между осови точки 9 и 11), в урбанизираната територия на гр. Златоград, област Смолян.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:
Гр. Пловдив
ул. „Янко Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Приложение:
Съобщение за публично обявяване.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития