A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕчетвъртък, 23 Август 2018  97

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) 


Цел на заявеното водовземане

Всички други цели

Водно тяло, в което се предвижда водовземане

Находище „Ерма река”, участък –„Минно селище Ерма река”, с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян – публична общинска собственост.

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Сондаж „Ерма река”

Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване

Общински лечебен басейн и обществена чешма, изградени в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река

ЕКАТТЕ 27588

Проектни параметри на използването

Необходими водни количества за общо безвъзмездно ползване от ГСВ „Ерма река” към общински лечебен басейн, изграден в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река:

  • Средногодишен дебит до 0.23 l/s;
  • Средноденощен дебит до 19.45 m3/d;
  • Годишно водно количество до 7100.55 m3;

Необходими водни количества за общо безвъзмездно водоналиване на населението от ГСВ „Ерма река” при следните експлоатационни параметри:

  • Средногодишен дебит до 0.15 l/s;
  • Средноденощен дебит до 12.96 m3/d;

Годишно водно количество до 4730.4 m3 за общо безвъзмездно водоналиване.
Общо необходими водни количества към обществена чешма и лечебен басейн до 11830.95 m3/d при средноденонощен дебит от 32.41 m3/d и средногодишен дебит 0.38 l/s.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

 

Спазване на разрешеното водно количество;
Спазване на целите, за които е разрешено водовземането;
Провеждане на собствен мониторинг;

 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в Общинска администрация Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

 МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития