A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 22 Юни 2018  98

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г. , изм. И доп.)


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

с адрес на управление Област Смолян, Община Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

СЪОБЩАВА


за следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград”

Настоящото инвестиционно предложение „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград” е ново и с него се дават нови решения за устройственото положение на терен, намиращ се в централната част на гр. Златоград и представляващ естествено продължение на вече изградения централен градски парк и допълва новата визия за централна градска част на гр. Златоград.
Реализирането на инвестиционното предложение ще допринесе за подобряване на естетическия облик на града, за утвърждаването на имиджа на атрактивна туристическа дестинация, даваща добри условия за живот и среда за развитие, както на местното население, така и за гостите на общината.


Приложение:
Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития