A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 22 Ноември 2018  107

ЗАПОВЕД
№ 360/20.11.2018 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 850/30.10.2018 г. на Общински съвет Златоград и виза за проектиране от 29.08.2018 г. на Главния архитект на Община Златоград и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 5 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на Зарко Христов Стоянов с ЕГН: ******** и с постоянен адрес: **************************, право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция със застроена площ 35 кв.м. (7х5 кв.м.) в ПИ 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград, за който има съставен акт № 1249/24.11.2015 г., вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 604/26.11.2015 г., том ІІІ-34, партида 5800.
Съгласно Нотариален акт № 2, том ХІ, дело № 7/1992 г. Зарко Христов Стоянов е собственик на жилище изградено в груб вид на избен и първи етаж със ЗП 90 кв.м., намиращо се в държавен парцел ХІХ, кв. 2, отреден на част от имот № 1925 по ПУП на гр. Златоград.
ІІ. Правото на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпеното право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция, съгласно Решение № Ж 850 от 30.10.2018 г., в размер на 924,00 лв. (деветстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на отстъпване правото на допълващо застрояване, в размер на 27,72 лв. (двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 5,54 лв. (пет лева и петдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за учредяване право на допълващо застрояване в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса на основание Приложение № 1, V, т. 2 „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Зарко Христов Стоянов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на сайта на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Зарко Христов Стоянов и на дирекция АПО, ОС и З за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя - Зарко Христов Стоянов в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция.
Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития