A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 13 Септември 2018  109

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА


1/ 13.09.2018 г.


На основание чл. 44, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и чл. 11 ал. 1 от Наредба № 25 за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград и въз основа на:

1. Заявление вх. №  93-00-1004/20.08.2018 г. от Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище „Ерма река” към обществен басейн и обществена чешма, изградени в УПИ VІ- за отдих и рекреация, кв. 21 по плана на с. Ерма река, общ. Златоград, и приложените към него документи: Актуална скица за УПИ VІ – отдих и рекреация, кв. 21 по плана с. Ерма река, Копие от Акт № 1224 от 12.08.2015 г. за публична общинска собственост на УПИ VІ-отдих и рекреация, кв. 21 по плана на село Ерма река, Решение СМ-073-ПР/2006 г. на Диркетора на РИОСВ Смолян, Писмо с изх. № КПД-09-588 от 23.04.2009 г. на директора на РИОСВ Смолян, Решение № Ж538 от 06.07.2017 г. на Общински съвет Златоград за съгласие за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от ГСВ към находище на минерална вода „Ерма река” за лечебен обществен басейн и обществена чешма към обект „В хармония с природата за по-добър живот”, „Зона за отдих и рекреация” в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по плана на с. Ерма река, проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждаща система и за измерване на ползваните обеми минерални води, обосновка на водовземането, изготвена по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Писмо с изх. № ПУ-02-103/2018 от 18.07.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район.”, относно заустване на водите от обществения басейн.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите и чл. 8 и чл. 9 от Наредбата на Община Златоград, при която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от ГСВ „Ерма река” към обществен басейн и обществена чешма в УПИ VІ – за отдих и рекреация, кв. 21 по плана на с. Ерма река, общ. Златоград.

3. Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по реда на чл.10 от Наредбата на Община Златоград за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград, обявено на 23.08.2018 г. на Таблото за съобщения на Общината и Интернет страницата на Община Златоград, при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица, съгласно Констативен акт от 11.09.2018 г. 

4. Дадено съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Общински съвет Златоград с Решение №  Ж 538 от 06.07.2018 г.


ИЗДАВАМ

НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА:


ТИТУЛЯР НА РАЗРЕШИТЕЛНО
Фирма - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Седалище - за юридическите лица

4980, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1

Единен идентификационен код  - за юридическите лица;

000614938

Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес

4980, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1,
ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Телефон

03071/2589

Факс

03071/2048

Данни за ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕЦел на водовземане

„Всички други цели” -  общо безвъзмездно ползване на минерална вода от геотермален сондажен водоизточник към находище на минерална вода „Ерма река” за лечебен обществен басейн и обществена чешма към обект „В хармония с природата за по-добър живот”, „Зона за отдих и рекреация” в УПИ VІ – за отдих и рекреация, кв. 21 по Плана на с. Ерма река, общ. Златоград”

Наименование на находището на минерална вода

Находище на минерална вода „Ерма река”

Място на водовземане
Наименование на водовземното съоръжение
(извор, тръбен или шахтов кладенец, сондаж, друго)

 

 


Административно-териториална и териториална единица, на чиято територия се намира водовземното съоръжение


 


Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Сондаж „Ерма река”
Географски координати на водовземното съоръжение:
N 42°0455,899??

Е 24° 50,58,344?? 

Геодезически координати на водовземното съоръжение :

Х-4462023.340

У- 8635814.625.

Геотермален сондажен водоизточник „Ерма река” към находище на минерална вода „Ерма река” е изграден в УПИ VІ-436, кв. 8 по ПУП на с. Ерма река, община Златоград, област Смолян, собственост на Община Златоград,


ЕКАТТЕ 27588

Местност - за всяко място на водовземане и ползване

Административно-териториална и териториална единица


 


Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Обществен лечебен басейн и обществена чешма са изградени в УПИ VІ- за отдих и рекреация, кв. 21 по плана на с. Ерма река.

Геодезически координати на лечебния басейн :

Х- 4462033.063;

У- 8635830.324


ЕКАТТЕ 27588

Параметри на исканото водно количество, включително годишна водна маса и режим на водовземането


а) Разрешен средноденонощен дебит:

б) Разрешен максимален дебит за черпене/време за черпене:

б) Разрешен максимален дебит за черпене/време за черпене:

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели на ползването на минералната вода: 

Температура на минералната вода: 

Необходими водни количества за общо безвъзмездно ползване от ГСВ „Ерма река” към общински лечебен басейн, изграден в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река: • Средногодишен дебит до 0.23 l/s;

 • Средноденощен дебит до 19.45 m3/d;

 • Годишно водно количество до 7100.55 m3;


Необходими водни количества за общо безвъзмездно водоналиване на населението от ГСВ „Ерма река” при следните експлоатационни параметри: • Средногодишен дебит до 0.15 l/s;

 • Средноденощен дебит до 12.96 m3/d;

 • Годишно водно количество до 4730.4 m3 за общо безвъзмездно водоналиване;


Общо необходими водни количества към обществена чешма и лечебен басейн до 11830.95 m3/d при средноденонощен дебит от 32.41 m3/d и средногодишен дебит 0.38 l/s.

Максимално допустимото понижение на водното ниво на сондаж „Ерма река” - 53,16 м

Допустима дълбочина на водното ниво – 241,89  м

Допустима кота на динамичното водно ниво – помпажно до кота 427,61 м

Температура на минералната вода – 87.8°С

Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията

ГСВ „Ерма река” е оборудван с електрическа помпа 250 QJ 100-360-140 чрез водоподемна колона с диаметър 114.3 mm на дълбочина 326 m при оптимален дебит 27 l/s, максимален напор Н-360 m .

Надземното помпено оборудване е обособено на две места:

1.В сградата на самия сондаж в УПИ VІ-436:

2. Обслужваща сграда към сондажа в УПИ VІ – 435.

Към надземното оборудване на устието на сондажа, към крановата арматура  е изградено допълнителна секция за подаване на вода към лечебния обществен басейн. Свързването на секцията е реализирано чрез 2?? нипел към  фланеца на тройника на крановата арматура. Водомерното устройство за отчитане на изразходваните количества е монтирано на изходяща тръба от тройника на фланеца на ГСВ „Ерма река”.

Водовземането ще се осъществява по новоизграден тръбопровод РVС 2?? към УПИ VІ – за отдих и рекреация, кв. 21 по плана на с. Ерма река, Община Златоград, в непосредствена близост до Сондаж „Ерма река”.

Влязло в сила решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Решение СМ-073-ПР/2006 г. на Директора на РИОСВ Смолян.
Писмо с изх. № КПД-09-588 от 23.04.2009 г. на Директора на РИОСВ Смолян.

Срок на действие на разрешителното: 

Начален срок:13.09.2018 г.

Краен срок: 13.09.2038 г.

Задължение за заплащане на такса за водовземане

Разрешителното се издава за безвъзмездно ползване на минерална вода от сондаж „Ерма река”.

Задължение за провеждане на собствен мониторинг:

Титулярът на разрешителното се задължава да провежда собствен мониторинг, като извършва ежемесечни наблюдения и в специален журнал да отчита:

1.Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения.

2.Ежемесечно измерва температурата на минералната вода.

Контролиращ орган:

Кмета на Община Златоград

Условия, при които се предоставя правото за водовземане: Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното


Разрешителното подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


(……………П…………)        


Изготвил:………………П…………………


                     (Радост Атанасова – старши експерт „Опазване на околната среда”)

                      име, длъжност, подпис


 


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

№1/13.09.2018 Г.


Условия, при които е разрешено водовземането, съгласно Наредба № 25 за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград


 
 • Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни количества :
  • Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
  • Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от2006 г. (ДВ, бр. 80 от2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
  • Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от2003 г. (ДВ, бр. 98 от2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
  • Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.

  • Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и 1.3.

  • Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода;

  • Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Община Златоград, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.

  • Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.  • Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг -


  • Титулярът на разрешителното е длъжен да предоставя на Кмета на Община Златоград информация за изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и температурата на минералната вода в срок до 31 януари на следващата година.

  • Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярът на разрешителното представя Декларация за дължимата такса по образец, неразделна част Тарифата за таксите за водовземане на минерална вода от термоминерално находище „Ерма река”, Община Златоград , Област  Смолян.

  • Титулярът на разрешителното е длъжен да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
 • Условия за уведомяване на контролиращия орган                              


  • Да уведоми писмено Кмета на Община Златоград за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.

  •  Да уведоми писмено Кмета на Община Златоград при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.

  • Да уведоми писмено Кмета на Община Златоград при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.

  • Да уведоми писмено Кмета на Община Златоград за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.

  • Да уведоми писмено Кмета на Община Златоград за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.  • Условия за действия при повреда на водомерите


4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми, Кмета на Община Златоград. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.

4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.

4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Община Златоград, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.

4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.


5. Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане

5.1. Титулярът на разрешителното няма право да препятства черпенето на минерална вода от водовземното съоръжение и/или общински водопроводи за минерална вода, издадено по други разрешени водовземания от тях.


6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели

6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта.

6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването й да се изгради отделна инсталация.


7. Условия за предоставяне на вода на трети лица

7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.


8.Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води

8. 1 Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение и/или общински водопроводи за минерална вода да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.


9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното

9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 

9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.


10. Условия за обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка

10.1 Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.


11. Условия за контрол

11.1. Параметрите на водовземането - разрешен средноденонощен и максимален дебит,  разрешен воден обем, разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване.

11.2 Спазване на разрешените цели на водовземане.

11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.

11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).

11.5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода.

11.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.


12. Условия за изменение на разрешителното

12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.

12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции Наредбата за водовземане на минерална вода.

12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се извършва по реда на Наредбата за водовземане на минерална вода.


13. Условия продължаване срока на разрешителното

13.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 13.1, не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по Наредбата за водовземане на минерална вода. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.1.


 14. Условия за отнемане на разрешителното    

 14.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

14.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане.

14.3 При констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането.


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


……………П…………‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития