A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 07 Август 2017  24

Днес 07.08.2017г., на основание чл. 62a, ал.3 от Закона за водите, Община Златоград, СЪОБЩАВА  за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река „Върбица”, с цел „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – надграждане на съществуваща стоманобетонова подпорна стена по левия бряг на река Върбица в участък след моста на ул. „Прогрес” и изграждане на нова подпорна стена в участък след устие на дерето, протичащо покрай ул. „Бор” до моста за гробищен парк, в урегулираната територия на гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

Становища, искания и/или възражения, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т.2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да подават до:

1. гр. Пловдив, ул „Я. Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

и/или

2. гр. Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1

Общинска администрация - Златоград

 

Приложения:
1. Писмо Изх. № ПВО-25 от 02.08.2017 г. от Басейнова дирекция ИБР-Пловдив;
2. Съобщение за открита процедура по реда на Закона за водите.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития