A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 04 Май 2018  80

ЗАПОВЕД
№ 152/03.05.2018 г.

Въз основа на Решение № Ж 741/25.04.2018 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за общинската собственост , във връзка с чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел реализиране на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по 3-та целенасочена покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ в полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК ********* , със седалище и адрес на управление: гр. *********, бул. *********, представлявана от Недялко Живков Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ за надграждане на стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена от каменна зидария, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград с дължина на надграждане 59 (петдесет и девет)метра и площ на надграждането 38 (тридесет и осем) квадратни метра.
За ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград е съставен Акт № 1486/06.03.2018 г. за частна общинска собственост. За съществуващата подпорна стена в ПИ с идентификатор 31111.36.370 е издадено удостоверение № 175 от 10.04.2018 г. по смисъла на §127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, че може да се приложи режим на „Търпим строеж”, т.е.не подлежи на премахване и забрана на ползване.
Данъчната оценка на отстъпеното право на надстрояване в ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград е в размер на 222,00 лв. (двеста двадесет и два лева).
ІІ. В случай че строителството на предвиденото надграждане на съществуващата подпорна стена, в горепосочения имот, не започне в срок до пет години, считано от датата на сключване на договор по т.І, правото на надстрояване се погасява, в полза на Община Златоград.
ІІІ. На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Приемателят - Областен управител на Област Смолян не дължи данъци и такси.
Препис от заповедта да се връчи на Областен управител на Област Смолян, да се обяви на интернет страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
С оглед кратките срокове, в които ще се реализира проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по 3-та целенасочена покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г., защита на важни държавни интереси – своевременно усвояване на финансови средства по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г. и обществената значимост при реализацията на проекта - защита от наводнения, представляваща особено важен обществен интерес, да се допусне предварително изпълнение на заповедта.
РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за учредяване полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК 120068166, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул. “България” № 14, представлявана от Недялко Живков Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ за надграждане на стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена от каменна зидария, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.370 по КК на гр. Златоград с дължина на надграждане 59 (петдесет и девет) метра и площ на надграждането 38 (тридесет и осем) квадратни метра.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Златоград пред Административен съд Смолян, в тридневен срок от съобщаването му, съгласно чл.60, ал.4 от АПК.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития