A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 07 Август 2017  27

ЗАПОВЕД
№ 219/04.08.2017 г.

Във връзка със Заповед № 181/29.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 524/08.06.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1384/31.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 168/04.04.2017г., том І-101, партида 2934, 2935, 6915, и въз основа на протокол от 03.08.2017г. на комисията, назначена със Заповед № 181/29.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ДАЯН ЕДГАР ДЯКОВ с ЕГН: *********, с постоянен адрес************************, притежаващ лична карта № *************** издадена на ********************* от МВР – Смолян, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 181/29.06.2017 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1384/31.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 168/04.04.2017 г., том І-101, партида 2934, 2935, 6915,
и за КУПУВАЧ на поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1384/31.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 168/04.04.2017 г., том І-101, партида 2934, 2935, 6915. Границите на поземлен имот № 000382 са: 000383; 011013; 013002; 000384 и 000385.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните тръжни условия:
1. Предложена тръжна цена на поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), в размер на 21 080,00 лв. (двадесет и една хиляди и осемдесет лева), съгласно протокола от 03.08.2017 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, като:
- Предложена тръжна цена на поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), в размер на 7 020,00 лв. (седем хиляди и двадесет лева). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
- Предложена тръжна цена на полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра), в размер на 9 600,00 лв. (девет хиляди и шестстотин лева).
Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
- Предложена тръжна цена на полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), в размер на 4 460,00 лв. (четири хиляди четиристотин и шестдесет лева).
Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 421,60 лв. (четиристотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки).
3.Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 94-00-1078/25.04.2017 г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).
4.Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 421,60 лв. (четиристотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки).
5.Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 21,08 лв. (двадесет и един лева и осем стотинки).
6.Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 202,86 лв. (двеста и два лева и осемдесет и шест стотинки).
7.Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 1, V., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 50,00 лв. (петдесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития