A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 30 Март 2018  109

ЗАПОВЕД
№ 89/29.03.2018г.

Във връзка със Заповед № 53/21.02.2018г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила Решение № Ж 696/30.01.2018г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 1459/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 560/13.10.2017 г., том ІІ-152, партида 7312. Границите на УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на с. Старцево са: на север и на изток - УПИ VІІ – озел.; на юг и на запад – улици и въз основа на протокол № 2 от 27.03.2018г. на комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ВЕЛЧО КАЛИНОВ ДЖАНДЕВ, ЕГН ***********, с постоянен адрес: обл. **********, общ. *********, с. *********, ул. “************” № ******, притежаващ л.к. № ***********, издадена на **********г. от МВР – *******, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м.
и
за ПРИЕМАТЕЛ на учредяване отстъпено право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 1459/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 560/13.10.2017 г., том ІІ-152, партида 7312. Границите на УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на с. Старцево са: на север и на изток - УПИ VІІ – озел.; на юг и на запад – улици.
Правото на строеж се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпено право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м, съгласно Протокол № 2 от 27.03.2018 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 945,36 лв. (деветстотин четиридесет и пет лева и тридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на имота, в размер на 28,36 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпено право на строеж в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса на основание Приложение № 1, V, т. 2 „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, – 50,00 лв. (петдесет лева).
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
ІV. Сумите по т. І, от подт. 1 до подт. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Приемателя се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (П)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития