A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 22 Ноември 2018  94

ЗАПОВЕД
№ 359/20.11.2018 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 853/30.10.2018 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 09.08.2018 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на ШЕФКЕТ АХМЕДОВ МЕМОВ с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. ********* № *** право на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. (10х2 кв.м.) от северната част на жилищната сграда, построена в УПИ X-530, кв.45 по ПУП на с. Старцево, за който имот има съставен акт № 1566/12.07.2018 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 384/17.07.2018 г., том ІІ-63, партида 7953.
Правото на строеж за изграждане на жилищната сграда е придобито от Трендафил Младенов Мемов, съгласно договор от 06.05.1988 г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя, съставляваща парцел № Х, кв. 45 по регулационния план на с. Старцево, с обща площ на парцела 600 кв. м.
Строителството е реализирано съгласно Строително разрешение № 14 от 26.07.1988 г. и Протокол № 12 от 27.07.1988 г. за определяне на строителна линия и ниво.
Съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № 167/06.07.2018г. име Шефкет Ахмедов Мемов и имената Трендафил Младенов Мемов са имена на едно и също лице.
ІІ. Правото на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. (10х2 кв.м.) от северната част на жилищна сграда, построена в УПИ X-530, кв.45 по ПУП на с. Старцево се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпеното право на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. (10х2 кв.м.) от северната част на жилищна сграда, построена в УПИ X-530, кв.45 по ПУП на с. Старцево, съгласно Решение № Ж 853 от 30.10.2018 г., в размер на 260,00 лв. (двеста и шестдесет лева), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 7,80 лв. (седем лева и осемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 1,56 лв. (един лев и петдесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Шефкет Ахмедов Мемов и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Шефкет Ахмедов Мемов и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. (10х2 кв.м.) от северната част на жилищна сграда, построена в УПИ X-530, кв.45 по ПУП на с. Старцево
Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития