A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 13 Февруари 2019  126

ЗАПОВЕД
№ 44/11.02.2019 г.

С Молба с вх. № 53-00-168/15.02.2017г., подадена от ръководителя на КЕЦ – Златоград, „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД е поискано от Община Златоград, чрез Кмета на Община Златоград във връзка с реализация на инвестиционна програма на КЕЦ – Златоград и влязъл в сила ПУП за поземлен имот с идентификатор 31111.31.668 от КК на гр. Златоград, да се отреди място за изграждане на трафопост в имот с идентификатор 31111.31.668. С докладна записка изх. № 61-00-305/15.11.2017г. на Кмета на Община Златоград е направено предложение на Общински съвет – Златоград, във връзка със Заявление с вх. № 53-00-168/15.02.2017г. подадено от ръководителя на КЕЦ – Златоград, „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, да учреди на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, гр. Пловдив възмездно право на строеж за изграждане на трафопост с обслужваща площ 43 кв.м. в имот с идентификатор 31111.31.668, за който е отреден УПИ ХХІ-31.510-БКТП, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград, за цена в размер на 2064,00 лева. На редовно заседание на Общински съвет Златоград, проведено на 29.11.2017г., Общински съвет Златоград приема Решение № Ж 655/29.11.2017г., с което УЧРЕДЯВА на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, гр. Пловдив възмездно право на строеж за изграждане на трафопост с обслужваща площ 43 кв.м. в имот с идентификатор 31111.31.668, за който е отреден УПИ ХХІ-31.510-БКТП, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград, за цена в размер на 10320,00 лева. По жалба от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ГР. Пловдив, против Решение № Ж 655/29.11.2017г. на Общински съвет Златоград, в частта по т.3, с която е определена пазарна цена за право на строеж за изграждане на трафопост с обслужваща площадка от 43 кв.м. в размер на 10320 лв. е образувано адм. дело № 9/2018г. по описа на Административен съд Смолян. С Решение № 192 от 11.05.2018 г. по административно дело № 9/2018 г. Смолянски административен съд измененя Решение № Ж 655/29.11.2017 г. на Общински съвет Златоград в частта му по т. 3, с която е определена пазарната цена за правото на строеж за изграждане на трафопост с обслужваща площадка с площ от 43 кв.м., в размер на 10320лв., като намалява пазарната цена от 10320лв. на 1459лв. Решение № 192/11.05.2018г. по адм. дело №9/2018г. на Административен съд Смолян е обжалвано от Председателя на Общински съвет Златоград пред Върховен администравивен съд. С Решение № 15540/12.12.2018 г., Върховен Административен Съд – гр. София, оставя в сила Решение № 192 от 11.05.2018 г., по административно дело № 9/2018 г. на Смолянски административен съд.
С молба с вх. № 53-00-65/16.01.2019 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, представлявано от пълномощника си Атанас Славов Димов, чрез пълномощно от 29.09.2017г., рег. № 6232, том ІV, акт. № 32. Видно от Удостоверение с изх. № 20180103114551/03.01.2018 г., издадено от Агенция по вписванията и решение на ЕСК на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД от 10.05.2017 г., „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД е преименувано на „Електроразпределение Юг” ЕАД;
Воден от горното на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и разрешение за проектиране от 26.10.2017 г. със заверка: „Важи към 24.01.2019 г.” на главния архитект на Община Златоград и на основание чл. 37, ал. 7, във връзка с ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, Решение № Ж 655/29.11.2017г. на Общински съвет Златоград, Решение № 192 от 11.05.2018 г. по административно дело № 9/2018 г. на Смолянски административен съд и Решение № 15540/12.12.2018 г., Върховен Административен Съд – гр. София

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Учредявам в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК ******** , със седалище и адрес на управление: *****************************, представлявано от пълномощника си Атанас Славов Димов, с ЕГН *************, на длъжност ръководител на КЕЦ Златоград, чрез пълномощно от 29.09.2017 г., рег. № 6232, том ІV, акт. № 32, възмездно право на строеж за изграждане на Трафопост с обслужваща площадка с площ 43 кв.м. в поземлен имот и идентификатор 31111.31.668 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 43 кв.м., за който е отреден УПИ ХХІ-31.510-БКТП, кв. 13 по ПУП на гр. Златгорад, актуван с акт № 1450/21.08.2017 г. за частна общинска собственост, вписан с вх. рег. № 462/29.08.2017 г., том ІІ-85, партида 7190 в Служба по вписвания с район на действие – Златоградски районен съд.
ІІ. Правото на строеж се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпено право на строеж в размер на 1 459,00 лв. (хиляда четиристотин петдесет и девет лева), без вкл. ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
2) Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 43,77 лв. (четиридесет и три лева и седемдесет и седем стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,75 лв. (осем лева и седемдесет и пет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 2 „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на „Електроразпределение Юг” ЕАД, чрез пълномощника Атанас Славов Димов, да се обяви на интернет страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на „Електроразпределение Юг” ЕАД, чрез пълномощника Атанас Славов Димов, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 4 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14-дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC: IABGBGSF; „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД – клон Смолян, офис Златоград, както следва:
1). Приходи от отстъпване право на строеж: вид плащане: 445900;
2). 3 % местен данък, с вкл. ДДС: вид плащане: 442500;
3). Оценка на лицензиран оценител, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007;
4). Вписване на договор за отстъпено право на строеж, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.
Сумата по т. ІІ, подт. 5 на настоящата заповед да се внесе от Приемателя в 14-дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване право на строеж.
Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, счита се, че се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития