A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 03 Юли 2015  88

ЗАПОВЕД
№ 299/02.07.2015 г.

Във връзка със Заповед №178/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 981/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и 1/2 от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997г.; Заповед № 272/19.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на гореописания имот; въз основа на доклад от 30.06.2015 г. и протокол № 1 от 30.06.2015 г. на комисията, назначена със Заповед №178/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „Д-Р ЖАСМИНА МИЗОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ–ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, ул. *********** № ***, представляван от д-р Жасмина Велинова Мизова-Хаджиминева, ЕГН: ***********, с постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. *********** № ***, притежаваща лична карта № ***********, издадена на *********** от МВР – ***********, за спечелила конкурса за отдаване под наем на ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997 г.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената наемна цена за ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград е в размер на 71,55 лв. (седемдесет и един лев и петдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС. Върху оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение на ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинетите в размер на 2 000,00 лв. (две хиляди лева), без вкл. ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития