A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 10 Юли 2015  91

ЗАПОВЕД
№ 318/09.07.2015г.

Във връзка със Заповед № 242/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1035/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград и въз основа на протокол № 1 от 07.07.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ИВАНА ПЕТРОВА БРЪМБАРОВА, ЕГН *********, постоянен адрес: обл. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР - ********* за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград (акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001г.), при следните условия:
1) Достигната тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 61,64 лв. (шестдесет и един лев и шестдесет и четири стотинки), без ДДС. Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.
2) Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3) Предназначение на обекта – за всестранни услуги.
4) Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение.
Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития