A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 26 Юни 2015  84

ЗАПОВЕД
№ 288/25.06.2015 г.

Във връзка със Заповед №175/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 983/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997г.; Заповед № 257/11.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на гореописания имот; въз основа на доклад от 23.06.2015 г. и протокол № 3 от 23.06.2015 г. на комисията, назначена със Заповед №175/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ЗАПОВЯДВАМ:
І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „Д-Р ЕВГЕНИЯ КОЖУХАРСКА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЕРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА–ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. ********** № ***, представляван от доктор Евгения Георгиева Кожухарска, ЕГН: **********, притежаваща лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997 г.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената наемна цена за лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград е в размер на 65,50 лв. (шестдесет и пет лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС.
2. Предназначение на лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета в размер на 1 050 лв. (хиляда и петдесет лева), без вкл. ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития