A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 26 Юни 2015  96

ЗАПОВЕД
№ 293/25.06.2015 г.

Въз основа на влязло в законна сила решение № Е 1062/26.05.2015 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията, виза за проектиране от 02.04.2015 г. на главен архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на САШО ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ, ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. ********* № ***, ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) към двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), построена в УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на с. Старцево, съгласно виза за проектиране от 02.04.2015 г.
Правото на пристрояване за изграждане на пристройката върху общинска земя е придобито, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №99/15.05.2013 г., том І, рег. № 1065, дело 77 от 2013 г. за една стая от полуподземен (избен) етаж и втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 72 кв.м., построена в УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на с. Старцево, при декларирано съгласие на съсобственика на двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 72 кв.м., построена в УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на с. Старцево - Смаил Мехмедов Топалов, с. Старцево.
Община Златоград е собственик на земя с площ 298 кв.м. (двеста деветдесет и осем квадратни метра), представляваща УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на село Старцево, по документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 1142/10.11.2014 г., вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 536/18.11.2014 г., том ІІ-195, партида 4994.
ІІ. Правото на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) към двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), построена в УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на с. Старцево се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпеното право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) към двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), построена в УПИ ХV-231, кв. 26 по ПУП на с. Старцево, съгласно Решение № Е 1062 от 26.05.2015 г., в размер на 732,00 лв. (седемстотин тридесет и два лева), без включен ДДС.
Върху цената не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената за отстъпване право на пристрояване, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 14,64 лв. (четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,93 лв. (два лева и деветдесет и три стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 14,64 лв. (четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,93 лв. (два лева и деветдесет и три стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Сашо Димитров Топалов и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Сашо Димитров Топалов, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт.1 до подт. 5 вкл., на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Таксата на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ.,т.2 „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева)” да се внесе от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди. Ако плащането не се извърши от Приемателя в определения срок, счита се, че е се отказал от сделката, преписката се прекратява. Всички разходи, извършени по преписката са за сметката на Приемателя.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития