A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 31 Август 2015  76

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. )ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, Община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1

СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение„Укрепване на устой № 4 на мост над река Неделинска и направа на бент, при с. Долен, Община Златоград, област Смолян”

Районът, в който е изграден моста се характеризира с планински релеф, с голяма денивелация, което при лоши метеорологични условия, обуславя висок модул на оттичане на водите и силното им въздествие върху устоите на пътния мост над река Неделинска, явяващ се пътна връзка за с. Долен, Община Златоград..
В тази връзка, настоящото инвестиционно намерение предвижда изпълнението на аварийни и неотложни действия, които ще :
- осигурят възстановяване на сигурността на пътна връзка за с. Долен, чрез укрепване на устой № 4 на пътния мост;
- предотвратят бъдещо провокиране на устоите на моста и намаляване на ерозионните процеси по бреговете на р. Неделинска, чрез изграждане на бент, с който ще постигне успокояване на водния поток и намаляване на количеството изнасяна баластра в района на пътно съоръжение.


Дата - 27.08.2015 г.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития