A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 13 Октомври 2015  85

З А П О В Е Д
№ 467 / 08.10.2015 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ,

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2016 г:
1.1. Събиране, включително разделно и транспортиране на битови отпадъци до депо и специализирани площадки за третирането им;
1.2. Обезвреждане на битови отпадъци в депо и специализирани площадки;
1.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

2. Граници на районите за извършване на услугите:
2.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо - гр.Мадан:
• В строителните граници на всички населени места в Община Златоград (строителните граници са територията на населеното място определена в устройствен план.) ;
• В извън строителните граници на населените места в Община Златоград, на всички имоти с предназначение за ползване - търговско, производствено, жилищно, курортно, вилно и обществено обслужване и с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа, в границите на Община Златоград.
2.2. Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от домакинства на територията на град Златоград, включително и биоразградими ( зелени ) отпадъци от градини и паркове, до специализирани площадки.
2.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – събиране на наноси, ръчно метене, машинно метене и миене на улични платна, площади, паркове, алеи и други територии, предназначени за обществено ползване .

3. Честота на извозване на битовите отпадъци :
3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци, от съдовете за временното им съхранение (контейнери и кофи), ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:
• за гр. Златоград, в централна градска част (І-ва зона по ПУП на гр.Златогад) и Етнографски ареален комплекс – 2 пъти седмично за контейнери, а за останалите райони на територията на гр. Златоград (ІІ-ра и ІІІ-та зона по ПУП на гр.Златогад) – 1 път седмично за контейнери и кофи;
• за с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река – 1 път седмично за контейнери и кофи.
• за всички останали населени места на територията на общината – съгласно заявка на кметове и кметски наместници на населените места в Община Златоград.
3.2. Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци в чували ( при въведена система за разделно събиране на отпадъците ), включително и биоразградими отпадъци от градини и паркове :
• чували с разделно събрани хартиени и пластмасови отпадъци – 2 пъти месечно;
• чували с разделно събрани стъклени отпадъци – 1 път месечно.
• биоразградими (зелени ) отпадъци от градини и паркове – 1 път седмично.

Настоящата заповед да се обяви публично до 31 октомври 2015г., чрез публикуване в официалната интернет страница на Община Златоград и поставяне на местата за обявления на територията на Община Златоград.
Препис от заповедта да се връчи на отговорните и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директор на дирекция УТ, ИР, О, З и СД, кметовете и кметските наместници в населените места в Община Златоград.

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА - ПЕХЛИВАНОВА
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития