A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 10 Юли 2015  79

ЗАПОВЕД
№ 319/09.07.2015г.

Във връзка със Заповед № 241/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1039/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 33,00 кв. м. на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация, находяща се в гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 и въз основа на протокол № 2 от 07.07.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК ***********, седалище и адрес на управление: гр. ***********, ул. *********** № ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, представлявано от управителя Албена Любомирова Младенова, ЕГН ***********, постоянен адрес: гр. ***********, ул. *********** № ***, вх. ***, ет. ***, ап. *** за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 33,00 кв. м. на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация, находяща се в гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 (акт за частна общинска собственост № 35/11.03.1999 г.), при следните условия:
1) Достигната тръжна месечна наемна цена за имота, в размер на 253,29 лв. (двеста петдесет и три лева и двадесет и девет стотинки), без ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена се начислява ДДС.
2) Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3) Предназначение на обекта – за административно - правни услуги.
4) Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение.
Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития