A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 28 Юли 2015  68

ЗАПОВЕД
№ 348/27.07.2015 г.

Във връзка със Заповед №220/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 986/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград, акт за публична общинска собственост № 304/18.02.2003 г.; Заповед № 304/03.07.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на гореописания имот; въз основа на доклад от 24.07.2015 г. и протокол № 1 от 22.07.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 220/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „Д-Р ЖАСМИНА МИЗОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ–ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. ********, ул. ********№ ***, представляван от д-р Жасмина Велинова Мизова-Хаджиминева, ЕГН: ********, с постоянен адрес: обл. ********, общ. ********, гр. ********, ул. ******** № ***, притежаваща лична карта № ********, издадена на ******** от МВР – ********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 304/18.02.2003 г.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената наемна цена за лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград е в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева), без вкл. ДДС. Върху оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение на лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), без вкл. ДДС
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития