A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 06 Август 2015  90

ЗАПОВЕД
№ 372/06.08.2015 г.

Във връзка със Заповед № 294/30.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 1029/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 931/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 175, том І – 135, дело № 126, партида: 3788, и въз основа на протокол № 1 от 05.08.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 294/30.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: РУМЯНА НИКОЛАЕВА ВУНЦОВА, ЕГН **********, адрес: гр. **********, ул. ********** № ***, л. к. № **********, издадена на ********** от МВР-**********, за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 931/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 175, том І – 135, дело № 126, партида: 3788
и за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 931/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 175, том І – 135, дело № 126, партида: 3788. Границите на ПИ 31111.20.177 по КК на гр. Златоград, са: 31111.20.79; 31111.20.74; 31111.20.176.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1) Достигната тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград е в размер на 235,00 лв. (двеста тридесет и пет лева). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 4,70 лв. (четири лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 0,94 лв. (нула лева и деветдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота в размер на 4,70 лв. (четири лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 0,94 лв. (нула лева и деветдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 4,00 лв. (четири лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития