A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 19 Юни 2015  93

ЗАПОВЕД
№ 267/19.06.2015 г.

Във връзка със Заповед №168/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 973/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997г.; Заповед № 228/03.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на гореописаните имоти; въз основа на доклад от 16.06.2015 г. и протокол №1 от 16.06.2015 г. на комисията, назначена със Заповед №168/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:
І. ОПРЕДЕЛЯМ: „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ДЖИ БИ АЙ” ООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. *********, бул. „*********” № ***, ет. ***, офис № ***, представлявано чрез пълномощника д-р Петър Стефанов Янев, ЕГН *********, притежаващ лична карта № *********, издадена на ********* от *********, за спечелило конкурса за отдаване под наем общински недвижими имоти: лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997 г.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената месечна наемна цена за лекарските кабинети №5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м. в размер на 85,00 лв. (осемдесет и пет лева), без вкл. ДДС. Върху предложената месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение: за специализирана медицинска практика по очни болести. Предназначението на кабинетите да не се променя през целия срок на договора за наем.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинетите в размер на 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева), без вкл. ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития