A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 12 Юни 2015  121

СЪОБЩЕНИЕ № 48
Гр.Златоград, 11.06.2015 г.

Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски и горски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград ”, за който със Заповед № 93 от 25.03.2010г. на Кмета на Община Златоград е одобрен ПУП-ПП (подробен устройствен план- парцеларен план) и с Решение № КЗЗ-5/15.10.2009 г. на Комисията за земеделски земи към Министерство на земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране на топлопровода, на основаниe чл.210, ал. 3, изречение първо от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във вр. с § 4, ал.1 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ и чл.61, ал.3, предложение 1-во от АПК, обявява на заинтересованите лица:

1. Благовест Георгиев Хаджигеоргиев (н-к на Георги Атанасов Хаджигеоргиев- н-к на Атанас Георгиев Хаджиников- н-к на Хаджи Георги Хаджи Ников), с адрес: Гр.София, Столична Община, жк „Хаджи Димитър” 148, ет.6, ап.31;
2. Атанас Георгиев Хаджигеоргиев (н-к на Георги Атанасов Хаджигеоргиев- н-к на Атанас Георгиев Хаджиников- н-к на Хаджи Георги Хаджи Ников) с адрес: Гр.София, Столична Община,, жк „Гоце Делчев” 41А, вх.Б, ет.6, ап.40;
3. Елена Иванова Хаджигеоргиева (н-к на Георги Атанасов Хаджигеоргиев- н-к на Атанас Георгиев Хаджиников- н-к на Хаджи Георги Хаджи Ников) с адрес: Гр.София, Столична Община, жк „Хаджи Димитър” 148, ет.6, ап.31;
4. Ирина Тодорова Добринова (н-к на Катерина Хаджигеоргиева Добринова- н-к на Хаджи Георги Хаджи Ников) с адрес: Гр.София, Столична Община, ул. „Света Екатерина” №16, ет.1, ап.2;
съсобственици в поземлен имот с идентификатор 31111.3.36 по Кадастрална карта (КК) на гр.Златоград, през който имот се предвижда преминаването на топлопровода в участък с дължина 14 м с площ на сервитута 42м2, че с Протокол № 6/05.05.2015г. на комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), назначена със Заповед № 186/29.04.2015г. на Кмета на Община Златоград е оценена площта на сервитута (ограничението) от 42м2 от ПИ с идентификатор 31111.3.36 по КК на гр.Златоград, за преминаването на топлопровода на стойност 101 лв. (сто и един лева). Сумата възлизаща на 101 лв. следва да се заплати еднократно на н-ци на Хаджи Георги Хаджи Ников от възложителя на обекта - Община Златоград, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” № 1, представлявана на Кмета на Община Златоград - Мирослав Митков Янчев.
Правото на преминаване се учредява на основание изплатената сума на еднократно обезщетение по влязла в сила оценка, внесена по сметка в търговска банка на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него лице.
Документите по изготвения Протокол № 6/05.05.2015г. на комисията по чл.210 от ЗУТ са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска Администарция Златоград, с адрес: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” №1, ет.6, ст.№ 5.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 във връзка чл.210 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват постановеното решение в Протокол № 6/05.05.2015г., в 14- дневен срок от обявяване на настоящото съощение, чрез Община Златоград пред Административен съд –Смолян .
ДИРЕКЦИЯ УТ, ИР, О, З и СД
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития