A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 18 Януари 2016  77

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява:
С решение № Ж 62 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.26.22 (местност “Кафеджийска бърчина”, землище на гр.Златоград) – земеделска земя и е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ.
Инвестиционните намерения на Възложителят - “АВВА” ЕООД са свързани със смяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 31111.26.22 по Кадастрална карта на гр.Златоград – от земеделски имот за неземеделски нужди – парцел за вилно застрояване.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития