A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Социални дейностиДейността по социалното подпомагане се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Златоград. Социалните работници предоставят на гражданите необходимата информация за кандидатстване за социално подпомагане, вида и размера на отпусканите помощи. При необходимост изготвят  индивидуални проекти за социална интеграция, които съдържат конкретни мерки и стъпки за социално включване на подпомаганите деца. На хората с увреждания се осигуряват необходимите технически помощни средства. За преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото на територията на общината функционира Център за социална рехабилитация и интеграция.
Той предоставя възможности за рехабилитация с инструктор - рехабилитатор, правни и психологични консултации и различни социални услуги. В общината се работи активно за подобряване достъпността на градската среда за хората с увреждания.
Съществено място в социалната политика на общината има грижата за децата и защитата на техните права и интереси. Изготвена е общинска стратегия за закрила на детето, в която са изведени стратегическите цели и основни задачи, свързани с подобряване качеството на живот и грижа за децата.
С постигането на тези цели са ангажирани всички институции в общината, имащи отношение към закрилата на децата:

 • Общинска администрация
 • Дирекция „Социално подпомагане“
 • РПУ
 • Здравни заведения
 • Училища

На територията на общината развиват социална дейност следните организации:

 • Основна организация към Съюза на инвалидите в България - 120 членове
 • Сдружение на хора с увреждания, което включва 92 членове;
 • Сдружение на хора със зрителни увреждания - 206 членове;
 • Териториална организация на глухите (към централния съюз на глухите) - 38 члена;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания;
 • Комплекс от социални услуги „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Анализи

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития