A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Структура на икономикатаИкономическото развитие на община Златоград през последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта.

Съчетавайки географско положение и добрите природни дадености с ентусиазма и желанието на местните жители, Община Златоград ще се стреми към една просперираща в икономическо и духовно отношение община, запазваща културното и историческото си наследство.

Почти във всички сектори на икономиката приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни предприятия. Особеност на досегашното развитие на общината е изградената добра производствена база в частния сектор. Обобщаваща характеристика за икономическото състояние на общината дава размера на реализираните парични постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги. Определяща роля в икономиката на общината има частния сектор, чиито нетни приходи са значително по-високи.

Повечето от предприемачите, които започват свой самостоятелен бизнес, се насочват към сектора на услугите, и по-специално към търговията. До голяма степен това е обусловено от липсата на собствени средства за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес, което ги насочва към сектори, които не изискват предварителни инвестиции.

На територията на община Златоград има регистрирани над 1500 фирми. Броят на действащите стопански единици, отчитащи дейността си в Териториално статистическо бюро гр. Смолян са около 410. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване, и в тях работят високо квалифицирани специалисти.

Благоприятните географски и климатични условия, както и наличната материална база са предпоставка за развитието на производството на тютюн и зеленчукови култури. Животновъдството се определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на домашни животни.

Горите, в т. ч. държавни и частни са 139068 дка. Селскостопанския поземлен фонд е около 6 пъти по-малко - 27363 дка. За нуждите на транспорта са използувани 456 дка, а фонд населени места е 4737. Реките и водните течения са 1642 дка, териториите за добив на полезни изкопаеми - 55 дка.

На територията на общината се намират находища на оловно - цинкова руда. Експлоатацията на залежи се осъществяваше от "Горубсо - Златоград" АД . Към богатствата на Общината и като перспектива за развитието на икономиката може да се отнесе и геотермалното находище на гореща минерална вода в Ерморечието.

В Златоград има квартал с възрожденска архитектура, повече от 100 са обявени за паметници на културата. Запазени благодарение на златоградчани, които искат да съхранят своето архитектурно богатство, като по този начин се създават още предпоставки за развитието на туризма.

Когато дойдете в Златоград - използвайте възможността непременно да посетите останалите обекти на уникалния Етнографски ареален комплекс, където ще видите историко-етнографска музейна експозиция, демонстрация на традиционни занаяти и действащи водни съоръжения (воденица-караджейка, валявица, тепавица). Ще ви посрещнем и настаним в нашите 4 къщи за гости и хостел, ще ви поднесем златоградски специалитети в гостилниците-механи, винарната и кафенето на Стария град.

На любителите на пътешествия и екстремни преживявания предлагаме "off-road", пешеходни преходи в региона по маркирани екопътеки с лицензиран планински водач, организирани екскурзии до туристически обекти с национално и регионално значение. Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело.

ДОБИВЕН СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

"Горубсо - Златоград" АД Основната му дейност е свързана с добив на оловно - цинкова руда. Добивът е 260000т В момента се осигурява заетост на 372 семейства.. Ръководството на Горубсо - Златоград" АД си поставя като цел устойчивото развитие на рудодобива в следващите 32 год и реализирането на започнати проекти. Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Средната заплата за предприятието е 340 лв., а средната миньорска заплата е 610 лв. Работещите на постоянен трудов договор са 375 души. Извършени са инвестиции в рудодобива за 1 600 000 лв. Произвежданите концентрати са висококачествени и се реализират в оловно-цинкови заводи.

Предприятието има четири проекта по Програма САПАРД за усвояване на геотермалните ресурси в Ермореченския басейн. По тези проекти са подписани договори и предстои стартиране на дейностите, предвидени в тях. Температурата на водата е 80-100о С, а динамичните запаси 30 - 100 л/сек , средно 60 л/сек . Водата е с добри питейни качества и може да се използва за лечение. От февруари 1990 г. е започнало опитно водочерпене при спазване на определени условия. Към момента са направени пред проектни проучвания, инвестиционни проекти и геоложки отчет. Находището е публична общинска собственост. При осъществяване на един от проектите, ще се реализира печалба от оранжериите 50-60 000 лв./дка.

ПРЕРАБОТВАЩ СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

"Белотекс-" АД е предприятие, приватизирано чрез работническо-мениджърски екип. То е специализирано за производство на сурови памучни тъкани за спортно и работно облекло, спално бельо, медицински и технически тъкани. Големият дял на износа на продукцията на "Белотекс-" АД - 83% от общо произведената, обуславя експортната ориентираност на фирмата. От основаването си дружеството поддържа традиционни търговски взаимоотношения с клиенти от Италия, Германия, Австрия, Швейцария.

"ЗММ - ЗЛАТОГРАД" АД е основна през 1981г., от 1998г. е акционерно дружество, собственост на акционери - основно работници и служители в предприятието.

Дружеството е в отрасъл промишленост, подотрасъл Машиностроене. Предметът на дейност е: проектиране и производство на технологично оборудване, окомплектовка за металорежещи машини, др. метални изделия, търговска дейност в страната и чужбина.

Фирмата се намира в югоизточната промишлена зона на гр. Златоград, тя се състои от три цеха и един инженерен корпус. Основните клиенти на фирмата ни са главно предприятия от машиностроенето-ЗММ-София, ЗММ-Хасково, ЗММ-Металик - Пазарджик, Машстрой - Троян и др.

През 2004-2005г. проектирането и производството на дървообработващите машини е друго направление, в което "ЗММ- Златоград" АД ще се стреми да реализира своя технически и производствен потенциал.

Проблемите са свързани главно с отдалечеността от големите центрове за доставка на материали, което от своя страна оскъпява произвежданата продукция и рязко намалява конкурентноспособността. Друг не по-малък проблем е ограничеността на финансови /оборотни средства/.

Добрите страни са, че фирмата разполага с добро универсално оборудване и има относително добра квалификация на персонала.

Работа е осигурена на 75 души, като броя на работещите. Заетият персонал се състои главно от мъже , които работят от самото създаване на предприятието.

Тенденция - запазване численост на персонала, работа за стабилизиране на производствената дейност, а оттам и увеличение доходите на работещите.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите, който се състои от трима души и се представлява от Изпълнителен директор.

ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛАВНО ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР

На територията на Общината има няколко шивашки предприятия. В Общината съществува квалифициран човешки ресурс, който работи в предприятията на отрасъла, изцяло насочен към частния сектор.

"Свобода - 97" АД гр. Златоград - приватизирано чрез работническо - мениджърски екип. В настоящият момент работи проспериращо , не освобождава работници и частично разкрива нови работни места. Основната му дейност е свързана с шивашко производство на готово облекло. Развива и спомагателна търговска дейност и услуги.

"ЕС-БИ-ЕН " - Виолета Беширова ЕООД гр.Златоград - Основна дейност на предприятието е производство на спортни и специализирани облекла. Спомагателната дейност, която развива е търговията с петролни продукти.

"БУЛТЕКС" ООД гр. Златоград - В настоящия момент "Бултекс" ООД е проспериращо предприятие със завоювани позиции и авторитет. Основната дейност на фирмата е ориентирана към производство и търговия с тъкани, работни облекла и лични предпазни средства. Персоналът на фирмата наброява 250 души, а още 200 са ангажирани извън нея с работа на ишлеме. "БУЛТЕКС" ООД има изградена търговска мрежа с офиси, складове, магазини и представителства в цялата страна. Фирмата има дългогодишни клиенти от чужбина, особено от Чехия, Словакия, Гърция и Германия. Дружеството разполага със собствен вътрешен и международен транспорт. Признание за успехите на фирмата са множеството спечелени конкурси и обществени поръчки за доставка на работни облекла и лични предпазни средства, спечелените златни медали от участия в Международния панаир в Пловдив и най-вече доверието на многобройните клиенти - у нас и в чужбина. Резултатите от тази целенасочена и планирана дейност са на лице - увеличаване приходите от продажби на вътрешния и външния пазар, увеличаване на персонала, оптимизиране на разходите, разширяване на продуктовата гама.

Преуспяващи шивашки фирми на територията на общината са „Евротекс" ЕООД ЕТ "Криста - М - Валентин Метахчов", ЕТ " Чилингстил " , „Албатекс” ЕООД, които са с тенденция да разкриват допълнително работни места.

С производство на хляб и хлебни изделия са ангажирани 12 фирми, една фирма преработва и млечни продукти.

Отрасъл строителство в общината се представя от 20 броя частни фирми. Някои от тях са строителна компания "Валзах" ЕООД, сроителна компания СК "ВЕЛК" ООД, ЕТ"Емил Любомиров", "Кариера" ЕООД, ЕТ"Красимир Чипчиев - Розалия Чипчиева".

На територията на общината действат и няколко дървопреработващи фирми. С утвърден авторитет сред тях са - ЕТ "Зора - Митко Чаушев", "Рожен" ЕАД, ЕТ "Роси"

Дърводобивните и дървопреработващите фирми отчитат съществуваща не добра горска инфраструктура. С традиции е мебелното производство. Мебелните фирми произвеждат мебели и дограма с добро качество.

Банковото обслужване на територията на общината се осъществява от - офис на SG "Експресбанк" АД гр., офис на "Банка ДСК" ЕАД, Българска Пощенска банка, "Асет Интернешънал", Инвестбанк АД.

Застрахователните компании, открили свои клонове в община Златоград са: ЗПК "Орел", ЗПК "България", ДЗИ и "Евроинс".

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития