A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Инвестиционна политикаЗА ПЕРИОДА 2008-2013 ГОДИНА

Община Златоград е динамично развиваща се община, стремяща се да развие ефективна, конкурентноспособна икономика и висок жизнен стандарт на цялото население на територията.

Всичко това я изправя пред предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Съчетавайки географското положение и добрите природни дадености с ентусиазма и желанието на местните жители за повишаване качеството на живот, община Златоград ще се стреми да изгради ефективна местна политика на устойчиво и балансирано развитие, запазващо културното и историческото си наследство.

За осъществяването на този стремеж, местната власт извежда като основна стратегическа цел модернизиране и оптимизиране на общинското управление и икономика, постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на местното население.

Основната цел пряко кореспондира със следните специфични цели:

 • Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и водещи до балансирано и устойчиво развитие;
 • Подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на населението от общината;
 • Повишаване на общественото доверие в местната власт и общинска администрация;
 • Активиране на гражданското общество за решаване на значими проблеми от местно значение;
 • Развитие на трансграничното сътрудничество;

При реализирането на всяка една от тези цели, общинска администрация ще разчита изключително на активността на неправителствените организации и на гражданското общество в община Златоград.

Основните насоки на социално-икономическото развитие за периода 2008-2013 година начертават следните приоритети на местното управление:

 • Устойчиво оползотворявана на геотермалните води, съсредоточени в геотермалната система „Ерма река - Елидже";
  • Конструиране на районна геотермална отоплителна система за жителите на град Златоград;
  • Балнеолечение и други форми на оползотворяване на топлата вода;
  • Оползотворяване на минералната вода в спортните комплекси;
 • Завършване на трансграничния коридор „Златоград - Термес" и отваряне на ГКПП;
  • Развитие и ефективно използване на инфраструктурата;
  • Привеждане на техническата инфраструктура на общината (енергийна, транспортна, съобщителна, водоснабдителна и канализационна) към европейските изисквания за по-комплексно и качествено обслужване на местното население и за по-добри условия за развитие на местния бизнес;
  • Благоустрояване на централната градска част в т.нар. „Казармен терен";
  • Благоустрояване на населените места;
  • Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци;
  • Подобряване на управлението и контрол на дейностите по опазване на околната среда;
  • Подобряване на общинската образователна инфраструктура - доизграждане, модернизация и преструктуриране на образователната материално-техническа база;
  • Подобряване на здравното обслужване на населението;
 • Създаване на благоприятни условия за развитие на общинската икономика;
  • Стимулиране на икономическото развитие и повишаване нивото на инвестиционния климат за пълно използване на ресурсите, които предлага региона;
  • Създаване на условия за развитие на нови икономически дейности;
  • Улесняване развитието на местния бизнес в община Златоград чрез въвеждане на гише на предприемача и на нови електронни услуги за бизнеса;
  • Подпомагане местния бизнес при кандидатстване по програми на ЕС и по национални програми;
  • Развитие на човешките ресурси, на гражданското общество и взаимодействие с неправителствения сектор за създаване на условия за повишаване на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот;
  • Укрепване капацитета на специалистите по бизнес развитие;
 • Създаване и развитие на туристически продукти, чрез използването на природните ресурси и културно-историческо наследство на община Златоград и региона;
  • Подпомагане развитието на културен, спортен, селски, планински, балнеолечебен, ловен туризъм;
  • Насърчаване създаването на местни туристически продукти и развитие на техния маркетинг;
  • Развитие на спорта и включването му в единен туристически продукт;
  • Създаване на природно съобразен туристически продукт, спомагащ за запазването на основните туристически услуги и създаването на нови, така че да се увеличи броят на посетителите на района и да се създаде постоянен поток от туристи, оставащи в района за повече от един ден;
 • Повишаване капацитета на общинска администрация с оглед осигуряване на добро управление:
  • Изграждане на е-община;
  • Оптимизиране на предлаганите услуги и подобряване на административното обслужване и регулиране;
  • Повишена прозрачност и отчетност в администрацията;
  • Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация;
  • Повишаване на ефективността от превенцията, чрез  предприемане на мерки за предотвратяване на проявата на раличните форми на корупция в администрацията;
  • Прозрачно и законосъобразно организиране на обществени поръчки, търгове и конкурси;
  • Ефикасно управление на общинската собственост;
  • Подобряване на взаимодействието с бизнеса;
  • Финансов контрол и одит в условия на законност, откритост, прозрачност и отговорност;
За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития