A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за предприятия с нисък рисков потенциал 

          УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

          Във връзка с прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за предотвратяване на големи авари с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, предоставяме, получената от „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, актуална информация за предприятие с нисък рисков потенциал Обогатителна фабрика „Ерма река”.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития