A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбразованиеОтчитайки многобройните предизвикателства и динамични процеси в обществото, Общинска администрация Златоград отделя сериозно внимание на образователната дейност в общината, защото е убедена в нейното важно значение за бъдещето. Непрекъснато се създават по-добри условия и предпоставки за развиване на учителските колективи и техните взаимоотношения с общината и различните институции. Подобряването на материалната база във всички училища и детски градини е задача, която винаги е актуална. Създаването на модерни условия за учене и работа е  предпоставка младото поколение на община Златоград да е добре образовано, а това е инвестиция за цял живот.
Непрекъснато  ще се работи по основните цели и приоритети залегнали в образователните нормативни документи, като отчитаме, че  реализирането им е продължителен, отговорен, последователен и отворен във времето процес. Той ще съдейства за разширяване автономията на учебните звена в община Златоград  и ще формира специфичният им облик.
В общината функционират следните учебни звена:

  • Две средни училища - СУ „Антим І" Златоград и СУ „Св. княз Борис І" с. Старцево
  • три основни училища - ОУ „Васил Левски" Златоград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен и ОУ „Васил Левски" с. Ерма река
  • пет целодневни детски градини - ДГ „Снежанка" Златоград, ДГ „Радост" Златоград, ДГ „Щастливо детство" с. Старцево, ДГ „Детски свят" с. Долен и ДГ „Детелина" с. Ерма река
  • едно обслужващо звено -  Център за подкрепа за личностно развитие

За децата и учениците от общината се грижат около 160 учители, които влагат целия си професионален опит и знания.
Реализацията на проекти от различни донорски организации  допринася за подобряване на материалната база и работата с учениците.

 

Образователни институции в Златоград


Средно училище „Антим I”
Адрес: гр. Златоград, ул. „Антим І" №10
За контакти: 03071/2291, 03071/2293


Средно училище „Св. Княз Борис I”
Адрес: с. Старцево, ул. „Пейо Яворов” №4
За контакти: 03073/2084, 03073/2049


Основно училище „Васил Левски”
Адрес: гр. Златоград, ул. „Ахрида” №1
За контакти: 03071/2215, 03071/2018


Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”
Адрес: с. Долен, ул. „Васил Левски” №18
За контакти: 03075/2371


Основно училище „Васил Левски”
Адрес: с. Ерма река, ул. „Миньорска” №21
За контакти: 03074/2320


Детска градина „Снежанка"
Адрес: гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №25
За контакти: 03071/2253


Детска градина „Радост”
Адрес: гр. Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №2
За контакти: 03071/2336


Детска градина „Щастливо детство”
Адрес: с. Старцево, ул. „Родопи” №6
За контакти:03073/2071


Детска градина „Детски свят”
Адрес: с. Долен
За контакти: 03075/2437


Детска градина „Детелина”
Адрес: с. Ерма река, ул. „Христо Ботев”№30
За контакти: 03074/2338

 

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития