A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Природни богатстваПриродни богатстваНа територията на общината се намират находища на оловно - цинкова руда. Експлоатацията на залежи се осъществяваше от "Горубсо - Златоград" АД  в ликвидация. В момента металното съдържание е силно намаляло в резултат на изчерпване - под 3%,  средно за олово, цинк и мед.

Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище Ерма река.

Геотермалната аномалия Ерма река е уникално и перспективно енергийно и балнеоложко находище в България. Открита е по време на проучването на оловно- цинковите руди в района на село Ерма река и село Аламовци - община Златоград. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки структурни сондажа с дължина около 1500 метра. В резултат на изследването е установен дебел мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка на площ от около 30 кв.км.  от кота  +360 m до кота -2000 m. В горнището на мраморния хоризонт е установена кварц кавернозна зона с променлива дебелина от 1,4м.-52м. , където са акумулирани геотермалните води. Някой сондажи установяват каверни с неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 метра, пълни с термоминерална вода с температура от 92 ?C. Термалната вода в региона има постоянно пиезометрично ниво на кота +485 метра. В дълбочина температурите се увеличават като в западната част на аномалията сондаж № 13 е измерена температура от 128?C. На територията на България, геотермалната вода няма самоизлив на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната вода дренира на кота +430 метра в долината на река Елидже, с температура до 53 ?C.

Термо-минералната система Ерма река - Елидже е трансгранична геотермална система.

Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е включена в списъка на минералните извори - право на водите държавна собственост по силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 92-128о С, а динамичните запаси 30 - 100 л/сек , средно 60 л/сек . Химичният състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и село Баните - Смолянска област. Водата може да се използва за балнео лечение.

Топлинният потенциал на термалната вода дава възможности за:

  • Изграждане на геотермална станция.
  • Топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в гр. Златоград.
  • Оранжерийно производство.
  • Изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни.

На територията на общината се намира единственото вековно дърво от вида питомен кестен на /278 год./. и 12  вида редки растения записани в Червената книга на България. През 2001 год. са одобрени квоти за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим. Най-масово разпространените  видове лечебни растения са 14 на брой.

Животинският свят в района се отнася към централния  високопланински фаунистичен район. Най-много са представителите на орнитофауната, влечугите и земноводните.

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития