A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КлиматКлиматВлияние върху климатичните условия в Златоград оказват надморската височина и особеностите на релефа. В климатично отношение районът принадлежи към континентално-средиземноморската климатична област, южнобългарската климатична подобласт и източнородопския нископланински климатичен район. В нископланинските участъци преобладава умерено-континенталния климат с подчертано влияние на Беломорието, докато в планинските територии се наблюдава понижение на температурата, увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. Средногодишната температура на въздуха е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и минимум през януари - 0,8°С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август /28,9°С/, а средномесечната минимална през януари /- 3.9° С/. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември -85%, 13 са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в района.

Средногодишните валежи достигат до 1 000 л/кв.м. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с големия водосборен басейн на р. Върбица са предпоставка за големи прииждания на реката. Максималните валежни количества /в тт/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 ггмп до 46,3 за 60 тт и 59,7 - за повече от 60 птп. Валежите от сняг са характерни за зимния сезон. Годишната им сума е 1058 мм, като максимумът е през декември -128 мм. Средният брой, обаче на дните със сняг е 13 от среден брой на дните с валежи през годината - 111 дни.

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9 до 1.2 м/сек, а средногодишната скорост е 1.1 м/сек, което е значително под възприетата като горна граница за рекреационни занимания . През пролетта се наблюдават фьонови ветрове , които достигат до 15 м/сек и представляват ограничител за практикуване на природноориентирани дейности на туризма и отдиха.

Други неблагоприятни атмосферни явления са наличието на мъгли и температурни инверсии в долинните разширения на реките. Средният брой на дните с мъгла е 11.5, като месецът с най-много дни с мъгла е декември, докато през лятото такива не се наблюдават.

Проявлението на климатичните елементи през различните сезони очертава лятото като най-благоприятно за практикуване на всички видове рекреационно -туристически дейности. Лятото не е горещо, поради охлаждащото действие на реките. На следващо място се нареждат пролетта и есента и на последно -зимата, когато климатичните ограничители се проявяват най-силно.

Климатични и метеорологични данни за района на гр. Златоград

    • Средногодишна температура на въздуха - 11.3 °С;
    • Среднолятна температура на въздуха -       20.4 °С;
    • Среднозимна температура на въздуха -        2.5  °С;
    • Продължителност на периода с температури на въздуха под - 10 °С – средногодишно брой 238 дни (под 10 °С) ...7 дни. (под -10 °С) ;
    • Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове –  средна скорост 1.8 m/s

За преобладаващите ветрове :
1. средна скорост 2.4 m/s посока Изток-Югоизток
2. средна скорост 0.5 m/s посока Запад-Северозапад;

Данните за температурата са за периода – 1992-2009 г., а за вятъра от ноември  2007 до юни 2010 г.

Подробна информация за времето в Златоград - http://weather.zlatograd.com/

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития