A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Водни ресурсиВодни ресурсиОпазването чистотата на водите е първостепенна задача на обществото, която осигурява здравословното съществуване на човешките индивиди.

През последните години се забелязват тенденции към засушаване. Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни ресурси, които са ограничени, както за цялата страна, така и за общината. Във връзка с това някои притоци са напълно пресъхнали. С всяка изминала година периодът на засушаване през летния сезон се увеличава, а високите температури водят до силно намаляване на влагата в почвата. Това силно се отразява върху селското стопанство, върху водните запаси  и водопотреблението. Възникналите пожари през изминалата година до голяма степен се дължат на засушаването.

Отчита се, че водните ресурси са намалели с около 30 % спрямо минали години.

През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км2 . Тя води началото си от вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И двата притока имат нарушение на естествения си отток чрез съществуващите хидротехнически съоръжения - язовир "Златоград" на Малка река и хвостохранилище "Ерма река" на р. Ерма река - приток на р. Голяма река. Освен това притоци на р. Върбица са реките - Неделинска и Кушленска. Терасата на р. Върбица в местността "Пресека" се използува за водоснабдяването на гр. Златоград, посредством 4 бр. водовземни кладенци.

На територията на община Златоград се намират язовир "Златоград" и микроязовир "Хасидере".

Язовир Златоград се намира на 3,5 км. западно от гр.Златоград по посока на село Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Изграден е за осигуряване на промишлено водоснабдяване на "Горубсо" и за питейни нужди на с. Ерма река. Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5м и височина 52 м. Денивелацията между кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завиреният обем на язовира е 38,20. 106 m3.

Първоначално язовирът е имал много по-малка от настоящата стена, отстояща на разстояние около 300 метра от нея, под риболовната хижа. В последствие се изгражда внушителна каменна стена със стъпаловидна структура и преливник. Самото изграждане на стената е атракция, огромните камъни са вклинявани един в друг със силна струя вода, а в основата й има глинен пояс.

Обособява се място със садки за развъждане на риба, от тогава до днес заливът, в който са били садките носи името "развъдника". В продължение на години след построяването на язовира, в близост до стената, са изхвърляни големи количества храна, останала от стола на минното предприятие. Трофейни екземпляри шаран могат да се видят и сега на това място.

Микроязовир Хасидере е с площ 26,73 км2 с завирен обем - 4,4 . 106 m3, височина на стената 52 м и дължина 146 м.

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития