A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради1. Методически указания

Вижте приложения файл: Методически указания

 

2. Образци на документи за учредяване на Сдружения на собствениците

Приложение №1 – Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)

Приложение №2 - Протокол от залепване на поканата учредяване на Сдружение на собствениците

Приложение №3 - Протокол от Общото събрание за учредяване на Сдружение на собствениците

Приложение №4 - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

 

3. Образци на документите за последващите действия на Сдруженията на собствениците

Приложение № 5 – Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение №6 – Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Приложение №7  - Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение на собствениците

Приложение №8 – Протокол от залепване на поканата на Общото събрание на Сдружение на собственици

Приложение №9 - Протокол от Общото събрание на Сдружение на собствениците

Приложение №10 – Договор между община и Сдружение на собствениците

Приложение №11 -  Договор за целево финансиране между община, „Българска банка за развитие“ АД и Областен управител

Приложение №12 -  Декларация от собственик-не членуващ в Сдружение на собствениците

Приложение №13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Приложение №14 - Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

4. Информационен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Вижте приложения файл: Информационен регистър

Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития